• 1. cz1

2. cz2

3. cz3

4. cz4

5. cz5

6. cz6

7. cz7

8. cz8

 

Krzysztof Kobyliński - melodie i harmonie,rytmy

Arkadiusz Skolik - rytmy

 

2008