1. cz1
2. cz2
3. cz3
4. cz4
5. cz5
6. cz6
7. cz7
8. cz8

Krzysztof Kobyliński - melodie i harmonie, rytmy
Arkadiusz Skolik - rytmy

2008